Ring Säkra Utbildningar
Ring Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om utbildningen i brandfarliga arbeten?

Fyll i ditt nummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt.

Maila Säkra Utbildningar
X

Har du frågor om utbildningen i brandfarliga arbeten?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss så fort som möjligt.

Brandfarliga arbeten för utövare, tillståndsansvariga och brandvakter

Brandfarliga arbeten är för dig som arbetar med moment där det finns brandrisk. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens utbildning Heta arbeten. Brandfarliga arbeten är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier i samråd med försäkringsbolagen.

Utför du arbete som alstrar värme eller är du tillståndsansvarig eller brandvakt krävs certifikat i brandfarliga arbeten. Du får under utbildningen lära dig säkerhetsregler för att minimera risken för brand vid brandfarliga arbeten. Vi går även igenom släckutrustning och du får öva praktiskt med brandsläckare. Vi utbildar utifrån SVEBRA och försäkringsbolagens riktlinjer.

Behöver din personal brandfarliga arbeten på polska?

Vi utbildar din polsktalande personal i brandfarliga arbeten, antingen på något av våra öppna polsktalande utbildningstillfällen i Malmö eller på valfri plats när det passar er. Hör av dig till oss för frågor eller om du vill veta mer.

Praktisk information

 • För dig som är utövare, tillståndsansvarig eller brandvakt
 • Ingen förkunskap krävs
 • Vi är anslutna till ID06 som ingår i priset
 • Vi följer SVEBRA och försäkringsbolagens riktlinjer
 • Utbildningen är ca 7 h lång och innehåller praktik med brandsläckare
 • Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas certifikat som är giltigt i 5 år
 • Vi utbildar främst i Malmö och övriga Skåne men är alltid flexibla när det gäller tid och plats
 • Pris för öppen utbildning; 2 990 kr exkl moms per person
 • Pris för egen utbildning; kontakta oss för offert!

Brandfarliga arbeten-utbildning varje fredag i Malmö med platsgaranti

Varje helgfri fredag utbildar vi i brandfarliga arbeten.

Garanterad plats, oavsett hur många deltagare du anmäler.

Bokningsinformation

Priset är 2 990 kr exkl moms per person
Tidsåtgång är ca 7 h
Utbildningen hålls på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö
I priset ingår certifikat (giltigt i 5 år), ID06, frukost, lunch och kursmaterial

Ackrediterad kompetensregistrator 2020 | Säkra Utbildningar

Instruktörer i brandfarliga arbeten

Tony Persson

Minh Tai Tran

Jerry Wahlgren | Säkra Utbildningar
Jerry Wahlgren

Utbildningsinnehåll för brandfarliga arbeten

Oavsett om du blir certifierad hos oss i Malmö eller på plats på ditt företag är det grundläggande innehållet i utbildningen alltid detsamma. Under utbildningen lär vi ut enkla regler för att minimera risken för brand vid brandfarliga arbeten. Vi förklarar även utförarens och den tillståndsansvariges ansvar vid brand.

Övergripande innehåll:

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete
 • Praktik med brandsläckare

Utbildningen följer svenska SVEBRA och försäkringsbolagens riktlinjer och kräver inga förkunskaper. Deltagarna tilldelas individuella inlogg och har möjlighet att göra det obligatoriska slutprovet på plats.

Frågor och svar om brandfarliga arbeten

Vad är brandfarliga arbeten?

Brandfarliga arbeten är ett samlingsnamn för arbeten som alstrar värme eller gnistor. Exempel på brandfarliga arbeten är svetsning, gasolbränning och hovslagning.Varför är det krav på certifikat för brandfarliga arbeten?

Anledningen till att krav på certifiering infördes för heta arbeten, numera brandfarliga arbeten, var på grund av de ökade samhällskostnaderna för bränder på 1980-talet. Kravet bestämdes av Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen. Åsikterna är många om huruvida certifikat i heta arbeten/brandfarliga arbeten verkligen är nödvändigt och bidrar till att brandolyckor minskar.Vem behöver certifikat i brandfarliga arbeten?

Utövare, tillståndsansvariga och brandvakter behöver certifikat i brandfarliga arbeten.Hur länge är certifikatet i brandfarliga arbeten giltigt?

Certifikatet är giltigt i fem (5) år.Vad har tillståndsansvarig för arbetsuppgifter?

Tillståndsansvarig ska vara på plats under tiden som brandfarliga arbeten utförs och aktivt bedöma i vilken utsträckning det finns risk för brand. Personen ska även gå igenom tillstånds- eller kontrollistan tillsammans med de som ska utföra brandfarliga arbeten och utfärda tillstånd när hen försäkrat sig om att samtliga säkerhetsregler följs. Tillståndsansvarig är med andra ord delaktig före, under och efter brandfarliga arbeten.Vem utser tillståndsansvarig?

Beställaren utser, skriftligen, vem som ska vara tillståndsansvarig.Kan man vara tillståndsvarig och brandvakt samtidigt?

Ja!Vad händer om en olycka inträffar där utövarna inte har giltiga certifikat?

Sker en brandolycka på en arbetsplats är giltiga certifikat i brandfarliga arbeten det första som försäkringsbolagen utreder. Saknas giltiga certifikat minskas ersättningen markant från försäkringsbolagen. Alla som kommer i kontakt med brandfarliga arbeten ska vara utbildade utifrån rådande riktlinjer; det vill säga utövare, tillståndsansvariga och brandvakter.Har kostnaderna minskat efter kravet på certifiering?

Det är svårt att säga hur stora samhällskostnaderna hade varit utan krav på certifikat. Med hjälp av statistiken från försäkringsbolagen kan vi dock se en kraftig minskning när det gäller kostnader för brandskador sedan kravet infördes. Enligt Brandskyddsföreningen har skadekostnaderna för heta arbeten, numera brandfarliga arbeten, minskat med 75 % sedan 1990. Då brandskadorna till följd av brandfarliga arbeten minskat kan vi dra slutsatsen att utbildningen bidrar till det samhälle vi alla strävar efter – färre skador och minskade kostnader för samhället.Tillståndslista inför brandfarliga arbeten

Ladda ner tillståndslista som pdf här

Tillståndslista brandfarliga arbeten | Säkra Utbildningar

Säkerhetsregler för heta arbeten enligt Brandskyddsföreningen

Säkerhetsregel 0 – Tillstånd

Den som ska bedriva heta arbeten, exempelvis ägare eller brukare av fastighet eller total-/generalentreprenör, ska skriftligen utse en tillståndsansvarig som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Om fara för brand anses finnas får arbetet utföras endast under förutsättning att den tillståndsansvarige utfärdar tillstånd för arbetena på Tillstånds- & checklista för heta arbeten eller motsvarande. Under arbetenas utförande ska tillståndsansvarig se till att samtliga säkerhetsregler följs.

Den tillståndsansvarige får delegera sitt ansvar endast om den som utsett hen skriftligen medgivit detta men får inte utföra heta arbeten.

Säkerhetsregel 1 – Behörighet

Den som ska utföra heta arbeten ska ha behörighet och erfarenhet av brandskydd. Detsamma gäller den som ska vara brandvakt. Utbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten. Den som är utsedd att regelbundet vara tillståndsansvarig ska ha motsvarande utbildning och erfarenhet.

Säkerhetsregel 2 – Brandvakt

Brandvakt ska utses och finnas på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som de arbetet utförs och under den efterbevakningstid, minst en timme, eller annan tid som den tillståndsansvarige angett i tillståndet. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört. Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.

Säkerhetsregel 3 – Brandfarlig vara

För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.

Säkerhetsregel 4 – Städning och vattning

Arbetsplatsen ska vara städad och vattnad vid behov.

Säkerhetsregel 5 – Brännbart material

Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen ska:

 • Flyttas bort
 • Skyddas genom övertäckning
 • Avskärmas
Säkerhetsregel 6 – Dolda brännbara byggnadsdelar

Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar ska undersökas med hänsyn till brandfaran, samt vid konstaterad brandfara, skyddas och göras åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Säkerhetsregel 7 – Otätheter

Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen ska vara tätade och kontrollerade med hänsyn till brandfaran.

Säkerhetsregel 8 – Släckutrustning

Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2×6 kg pulver).

Vid takläggning krävs slang med vatten och två certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34 A 233 BC (minst 2 x 6 kg pulver). Alternativt gäller tre certifierade handbrandsläckare med minsta effektivitetsklass 34A 233BC (minst 3 x 6 kg). Vid takläggning krävs alltid att brytverktyg och handstrålkastare finns på arbetsplatsen.

Säkerhetsregel 9 – Svetsutrustning

Svetsutrustning ska vara felfri. Acetylenflaska ska vara försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare ska vara försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas.

Säkerhetsregel 10 – Larmning

Räddningstjänsten/brandkåren ska kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll. Den som uppdras att larma ska känna till arbetsplatsens adress.

Säkerhetsregel 11 – Torkning och uppvärmning

Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas ska lågan vara innesluten så att den inte kan orsaka antändning.

Säkerhetsregel 12 – Torkning av underlag och applicering av tätskikt

Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 ºC.

Säkerhetsregel 13 – Smältning av asfalt

Vid smältning av asfalt ska utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Saknas fler säkra utbildningar?

Vi erbjuder fler utbildningar, bland annat: